Joustolimiitti lainaehdot

Lainaehdot

Tililuoton yleiset sopimusehdot
Luotonantaja: Nordic Rahoitus Oy, Y: 2313007-8
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee joustolimiittiä luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Joustolimiitin hakeminen

NR Joustolimiitin hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan ip-osoite. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankki-tunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

Luotonsaajan taloudellisen tilanteen todentamiseksi luotonantaja voi vaatia luotonsaajaa toimittamaan kopion palkkatodistuksesta tai muusta tulotodistuksesta.

Näin lähetät tositteen: Skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen asiakaspalvelu@nordicrahoitus.fi, postitse osoitteeseen Nordic Rahoitus Oy, Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@nordicrahoitus.fi

Joustolimiitin myöntäminen

NR Joustolimiitti voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 21 vuotta, enintään 65 vuotta ja jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään Nordic Rahoituksen mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilö-tietolain mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi. Luottotiedot hankitaan Arvato Financen. Intrum Justitia Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Luotonantaja ilmoittaa joustolimiitti hakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. NR Joustolimiitin hyväksymä luottohakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen.

Myönnettävän NR joustolimiitin suuruus on 2000 €. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 10 %. NR joustolimiitti on voimassa toistaiseksi.

Joustolimiitin nostaminen

Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililleen limiittinsä puitteissa, joka on 2000 €. Nostoja voi tehdä verkossa tai tekstiviestillä. Nostojen kappalemäärää ei ole rajattu. Lähetetyn tekstiviestin hinta on normaalin tekstiviestin hintainen. Nostoja voi tehdä viikon jokaisena päivänä. Tilisiirrot ovat reaaliaikaisia palvelumme aukioloaikoina Nordean ja Osuuspankin asiakkaille.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen tai ei ole muuten noudattanut tililuoton ehtoja on luotonantajalla oikeus estää uusien nostojen suorittaminen.

Joustolimiitin takaisinmaksu

Joustolimiitti erääntyy maksettavaksi aina kuukauden viimeinen pankkipäivä. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 10 %. Koron laskeminen alkaa luoton nostopäivästä, maksuaikaa keskimäärin 45pv.

Luotonsaaja voi halutessaan hyödyntää osamaksuvaihtoehtoa, avoimen saldon määrästä riippuen, sisältäen luoton pääoman, nostoprovision ja koron takaisinmaksun, vähintään kuitenkin 20 % avoimesta saldosta. Osamaksuvaihtoehdossa luoton kuukausikorko on 1,85 %. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Maksettavan minimi kuukausierän suuruus näkyy aina laskussa. Osamaksuvaihtoehdossa ensimmäinen lasku erääntyy maksettavaksi seuraavan kuukauden lopussa ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein. 2000€ lainasummalle ja 12kk takaisinmaksuajalle laskettu todellinen vuosikorko on 49,8 %

Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Joustolimiitin käytön rajoittaminen

Luotonantajalla on oikeus rajoittaa Joustolimiitin käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen suorittaminen mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt Joustolimiitin maksut. Luotonantajalla on sama oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta sekä mikäli Joustolimiitin turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä että Joustolimiittiä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai jos uhka siitä, että luotonsaaja ei kykene hoitamaan maksuvelvollisuuttaan on oleellisesti suurentunut.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa tililuottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luoton-saajan ilmoittama puhelinnumero on oikea. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti.

Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja tililuoton voimassaoloaikana.

Joustolimiitin erityinen erääntyminen

Mikäli maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai mikäli luotonsaajalle on aikaisemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko saatava maksun määrästä riippumatta mikäli maksu on myöhässä vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantaja ei eräännytä luottoa, mikäli maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta. Luotonsaajan on viivytyksettä ilmoitettava luotonantajalle häntä kohdanneesta suoritusesteestä.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika  kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä joustolimiittisopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus
  • Ilmoitus peruuttamisesta
  • Paikka ja päiväys

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Nordic Rahoitus Oy

Veistämönaukio 1-3

20100 Turku

tai

asiakaspalvelu@nordicrahoitus.fi

Maksun viivästyminen

Mikäli maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. Jos yleinen viivästyskorko on alempi kuin lainan normaalikorko, viivästysajalta peritään lainan normaalikoron suuruista viivästyskorkoa.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60pv maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21pv luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

NR Joustolimiitti on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa joustolimiittisopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus  kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Tililuotto on henkilökohtainen, eikä Luotonsaajalla ole oikeutta siirtää Tililuottoa kolmannelle osapuolelle.

Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Jos tililuottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B
PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

www.kuluttajaneuvonta.fi

puh. 029 553 6901 (ark. 9-15)

Katso myös Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Rekisteriseloste